ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8/2560


ายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันพุธที่  30  สิงหาคม  2560  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  ในที่ประชุมแจ้งความคืบหน้าของการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  และแจ้งรายชื่อ
บุคคลผู้ที่ได้รับรางวัล “ครูดีปูชนียบุคคล” ประจำปี 2560   จำนวน  2  คน   คือ
1.  นางพีรนุช  เสน่หา  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดดอยแก้ว  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1
2.  นางณิชานันท์  พิพัฒน์นพกร  ครูผู้สอนและหัวหน้างานปกครอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  สังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยทั้ง  2  ท่าน  ต้องเดินทางเข้ารับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  วันที่  9
กันยายน  2560  ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา