ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2560

SONY DSC SONY DSC SONY DSC
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 10/2560  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2560  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยนางนวลปรางค์  ครองธานินทร์  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์  และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
โครงการ 2-7 และ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ส. ที่ค้างชำระ  และผู้ที่ชำระเงินเป็นปกติจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง