ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตดริตถ์ ครั้งที่ 12/2560

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 12/2560  เมื่อวันที่  22  มกราคม  2560  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อหารือและจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนจัดงานวันครู ประจำปี 2561