ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2561

 
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2561  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และได้มอบรายงานประจำปี 2560  ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ให้คณะกรรมการทุกท่านๆ ละ  1  เล่ม  เพื่อให้รับทราบข้อมูลและเป็นประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง