ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2561

ประชุม 38242716_10211798565700093_4624326377762455552_n 38243782_10211799111353734_6188510749220929536_n 38272529_10211798565140079_9171299883422842880_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2561  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลระดับจังหวัด  ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และได้คัดเลือกผู้มีรายชื่อต่อไปนี้
1.  รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา  ผู้ได้รับคัดเลือก มีรายชื่อดังนี้
1.1  ประเภท ครู/คณาจารย์  จำนวน  ๓  คน  คือ
1)  นางกมลทิน  พรมประไพ  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
2)  นางปราณี  หินจันทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
3)  นางบุญสม  ท้าวทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด  (กวีธรรมสาร)
1.2  ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  ๑  คน  คือ  นายนิคม  ทนันไชย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
2.  รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภท ครูผู้เสียสละด้านการศึกษา  ผู้ได้รับคัดเลือก  จำนวน  ๑  คน  คือ  นายเซน  ติคำ  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม