ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2561

ประชุม-1 ประชุม-3 ประชุม-4 ประชุม-5 ประชุม-6 ประชุม-2
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2561  เวลา  14.00  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อหารือการติดตามหนี้ค้างไตรมาสจากสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ผู้กู้เงินตามโครงการสวัสดิการ
เงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 2-7  และผู้กู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ส.  ที่ธนาคารออมสินหักเงินสนับสนุนพิเศษ
เพื่อชำระหนี้สมาชิกที่ค้างชำระกับธนาคารออมสินคืน