ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7


นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2559  เวลา  09.30  น.
ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  หารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด