ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8/2559


นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2559  เวลา  09.30  น.
ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อปรึกษาการจัดงานเกษียณอายุราชการ
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่กำลังจะเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายน  2559 นี้