ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2559


นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.  ครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันศุกร์ที่
16  กันยายน  2559  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู