ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2560

DSC08129
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่  26  มกราคม  2560  เพื่อหารือ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์