ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2560


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 2/2560  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2560
เพื่อพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2560  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)  และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์