ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2560


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 3/2560  เวลา  13.30  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อหารือการติดตามหนี้ค้างไตรมาส ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.  และชี้แจงรายละเอียด
โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งดำเนินการร่วมกับธนาคารออมสิน
ให้กู้ในวงเงิน  700,000  บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อย  4.00  บาทต่อปี  พร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้คณะกรรมการ สกสค. จังหวัด
อุตรดิตถ์ทราบเบื้องต้น