ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/60


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 4/2560  วันที่  20  เมษายน  2560  ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมทั้งชี้แจงการจัดงานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2560  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์