ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2560


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2560  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้สมควรได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ ประจำปี 2560
คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนตามที่มูลนิธิกำหนด  คือ  เด็กหญิงณิชากร  มีสติ  กำลังศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนดาราพิทยาคม  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์   และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  ตามโครงการดังนี้
1.  โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560  ให้ได้รับรางวัลสุดยอดครูดี  และครูดีชายขอบ
2.  โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560