ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายฯ

meetingboss
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  จัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบาย
เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันศุกร์ที่  28  ตุลาคม  2559
ณ ห้องประชุมจุลมณี 1  โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ได้แก่  ระดับผู้อำนวยการกลุ่มขึ้นไป  ผู้อำนวยการสำนักงาน
สกสค. จังหวัด  และผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อรับนโยบายในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการ
สกสค.  จากท่านพิษณุ  ตุลสุข  ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  และในการนี้
นายธำรงค์  น่วมศิริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  ได้ถ่ายภาพร่วมกับ  นายจินดา  สว่างภักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์