ผอ. สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ พบเพื่อนครูเครือข่ายกลุ่มนพเก้า

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
          กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนพเก้าศึกษา  สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  จัดการประชุม
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ทราบในหัวข้อเรื่อง “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”
และได้เชิญนายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  บรรยายพิเศษเกี่ยวกับงาน  ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายได้ทราบ
รายละเอียดงานและการดำเนินงานของ สกสค.  เมื่อวันพฤหัสบดีที่
19  พฤษภาคม  2559  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์