ผอ.สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

86376454_594739714591330_2111122429102260224_n 86266614_808121986329266_2782677390881456128_n 86195509_538825026840542_1899633205745549312_n  84835012_296916291265500_7583432641387429888_n 84108052_176223013669005_4253748675248914432_n 86347621_119208999514149_7290027405169655808_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตดิตถ์  เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2563
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  โดยได้แจ้งเรื่อง
การหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อชำระค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่ต้องดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางกรณีการหักเงินเดือน
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระ
หนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ข้อที่ 7 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังการหักชำระหนี้แล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจะต้องเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ซึ่งอาจมีผลกระทบกับ
การหักชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพของสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. บางราย  หากสมาชิกรายใด
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายได้ ขอให้สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ติดต่อขอรับ
แบบแสดงความจำนงหักเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ได้ที่
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน