ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจตุรมิตรแก้วิกฤตครู

ข่าว-1  ข่าว-3
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
จัดสวัสดิการจตุรมิตรแก้วิกฤตครู  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2563  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ 2
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  โดยมี นายชวลิต  คำเพ็ง  เป็นประธานการประชุม  ซึ่งโครงการนี้
มีผู้ยื่นแบบเข้าร่วมโครงการจตุรมิตรแก้วิกฤตครู  จำนวน  729  คน  และวิเคราะห์ข้อมูลเข้าเสนอรายชื่อ
พิจารณาในครั้งนี้  จำนวน  130  คน  โดยคณะกรรมการพิจารณาทั้ง  3  หน่วยงาน  คือ  1. สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  2. สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  3. ธนาคารออมสิน  ได้ร่วมกันพิจารณาตามข้อมูล
ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งไว้  โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะไม่สามารถไปก่อหนี้เพิ่มได้อีก
ตามระเบียบของโครงการ