มอบของที่ระลึกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  และได้มอบ
ของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณทุกท่าน  เมื่อวันที่  21  กันยายน  2561  ณ ห้องประชุมพระยาพิชัย  สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  ซึ่งมีผู้เกษียณที่เข้าร่วมงานครั้งนี้  จำนวน  265  คน
                          T61-64T61-53 T61-59T61-55 T61-54T61-56 T61-57T61-65T61-60 T61-61 T61-62 T61-58 T61-63