มอบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  มอบทุนการศึกษา
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559  ให้เด็กหญิงธัญชนก  ศรีสวัสดิ์  นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
จำนวน  5,000.-  บาท  เมื่อวันที่  26  มกราคม  2560  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยนายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  และ
นายธรรมนูญ  พิชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ให้เกียรติ
ถ่ายภาพร่วมกัน