มอบพระพฤหัสบดีและชี้แจงโครงการลดภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรฯ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2559


นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
และมอบองค์เทพพระพฤหัสบดี  รูปหล่อลอยองค์เนื้อสำริด  ขนาด  ๒  นิ้ว  เพื่อ
เป็นที่ระลึกตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  เมื่อวันที่  16-17
พฤศจิกายน  2559  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์