มอบรางวัลเข็มกลัด “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561

52598622_384346372385926_2172065987807936512_n
52585304_1151919058324002_5125304553012461568_n 53179278_708667136195433_1128712985867452416_n 52372931_1164808543681300_1399670828915752960_n 51765560_250295095855982_5109861736106688512_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  มอบรางวัลเข็มกลัด “พระพฤหัสบดี”
ประจำปี พ.ศ. 2561  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่   20   กุมภาพันธ์   2562  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งมีคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี  โดยมอบรางวัลเข็มพระพฤหัสบดี
ให้ผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
1.  รางวัลประเภท ครูผู้เสียสละด้านการศึกษา  ได้รับเข็มพระพฤหัสบดีทองคำ (มูลค่า 15,000 บาท)  จำนวน  1  คน
ได้แก่  นายเซน  ติคำ  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39
2.  รางวัลประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา  ได้รับเข็มพระพฤหัสบดีทองเหลือชุบนาค  จำนวน  3  คน
ได้แก่
2.1  นางบุญสม  ท้าวทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมาสาร)  สังกัด กองการศึกษา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
2.2  นางปราณี  หินจันทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
2.3  นายนิคม  ทนันไชย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1