มอบหรีดเคารพศพและจ่ายเงินค่าจัดการศพให้ทายาทของนายบรรพต พันธุ์เภา สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

68460056_221885392066162_1028012203392892928_n 68775253_724893787970511_1833533671945011200_n
เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2562  นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  และ
นางสาวขวัญฤทัย  บุญยะพันธ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  มอบหรีดเคารพศพและมอบเงิน
ค่าจัดการศพ  จำนวน  200,000  บาท  ให้ทายาทนายบรรพต  พันธุ์เภา  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์