มอบหรีดเคารพศพและเงินค่าจัดการศพให้ทายาทนางเพชรินทร์ อุดแน่น สมาชิก ช.พ.ค.

59551413_477721096098582_95871547016740864_n
นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  และนางสาวขวัญฤทัย  บุญยะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  มอบหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ  จำนวน  200,000  บาท
ให้แก่คู่สมรสของนางเพชรินทร์  อุดแน่น  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2562
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์