มอบหรีดเคารพศพ เงินค่าจัดการศพ และเงินช่วยศาสนพิธีให้ทายาทของ นายพงษ์พัฒน์ ระวีวรรณ

56162946_2312298642344429_4864593638643990528_n 56349203_323598695026126_4100821068980158464_n
นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท  นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ  และนางสาววันวิสาข์  ขำทับทิม  นักวิชาการเงินแลบัญชี
มอบหรีดเคารพศพและเงินค่าจัดการศพ  จำนวน  100,000  บาท  ให้ทายาทของ นายพงษ์พัฒน์  ระวีวรรณ
สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และมีตัวแทนของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมมอบเงินช่วยศาสนพิธี พร้อมร่วมฟังสวดพระอภิธรรม  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2562  ณ ศาลาวัดเกษมจิตตาราม