มอบหรีดเคารพศพ เงินช่วยศาสนพิธี และเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. นายสมวงค์ รวยลาภ

54257154_2381732818517092_7829376912731406336_n
นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท  นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ  และนางสาววันวิสาข์  ขำทับทิม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  มอบหรีดเคารพศพ  เงินช่วยศาสนพิธี  และเงินค่า
จัดการศพ  จำนวน  200,000  บาท  ให้ทายาทของ นายสมวงค์  รวยลาภ  สมาชิก ช.พ.ค.
ที่ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2562  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์