มอบหรีดเคารพศพ เงินช่วยศาสนพิธี และเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. นายประจวบ ม่วงมี

55959896_724674547993263_1166982750792581120_n
นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท  นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ  และนางสาววันวิสาข์  ขำทับทิม
นักวิชาการเงินและบัญชี  มอบหรีดเคารพศพ เงินช่วยศาสนพิธี และเงินค่าจัดการศพ
จำนวน  200,000  บาท  ให้ทายาทของ นายประจวบ  ม่วงมี  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2562  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์