มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “เดินหน้า สกสค.” ครั้งที่ 1

ผอ.เทวินทร์ ผอ.นพดล ผอ.สมทรง ผอ.เสถียร อ.จินดา อ.เจริญ อ.ปรานอม อ.ผุสดี อ.มานิตย์ อ.วรรณะ อ.วิลาวัลย์ อ.สุชาติ
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการ “เดินหน้า สกสค.” ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่  11-12  กุมภาพันธ์  2562
ณ บริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  กรุงเทพมหานคร  โดยมอบเกียรติบัตรในการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดอุตดริตถ์  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2562  ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์