มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. นางพิสมัย กิ่งพวง


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  มอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาทของนางพิสมัย  กิ่งพวง
สมาชิก ช.พ.ส.  เลขที่  79895  ที่ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2560   ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์