มอบเงินค่าจัดการศพและหรีดเคารพศพให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม รายนายกิตติชัย เขียวแก้ว

62214140_307870386833172_1451997454865006592_n
นางใกล้รุ่ง  กลิ่นประสาท  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  และนางธัญญลักษณ์  สีรสรรค์ศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  มอบหรีดเคารพศพและเงินค่าจัดการศพ  ช.พ.ค.  จำนวน  200,000  บาท
เงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.  จำนวน  100,000  บาท  ให้แก่ทายาทของ นายกิตติชัย  เขียวแก้ว  สมาชิก ช.พ.ค.
และ ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2562