มอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาทของ นายประสาทศักดิ์ โกมลกาญจน สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

60154684_448861709256570_7208045026473934848_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และดร.ธำรงค์  น่วมศิริ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  ได้
มอบเงินค่าจัดการศพ  จำนวน  200,000  บาท  ให้ทายาทของ นายประสาทศักดิ์  โกมลกาญจน
สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม 2562  ณ สำนกังาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์