มอบเช็คเงินค่าจัดการศพให้ทายาทของนางคำปอย จินตปัญญา สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

มอบเช็คค่าจัดการศพนางคำปอย
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้มอบเช็คค่าจัดการศพ
จำนวน  200,000  บาท  ให้ทายาทของนางคำปอย  จินตปัญญา  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2561  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์