ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่จังหวัดเชียงใหม่

37030184_10211676530609292_6822081003054432256_n36943073_10211676532049328_414176959212290048_n
เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2561  นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่  เพื่อร่วมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน  และร่วมรับฟังการชี้แจง เรื่อง การส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมของผู้กู้เงินที่ได้ทำประกันภัยแล้วถึงแก่กรรม ด้วยระบบ     แอพพลิเคชั่นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 – 7  และได้ทำประกันชีวิตกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. สมาชิก ช.พ.ค. ผู้กู้เงินโครงการที่ 5  การทำประกันชีวิตฯ เป็นไปโดยความสมัครใจ และหากจะต่ออายุกรมธรรม์ สมาชิก ช.พ.ค. ผู้กู้ต้องชำระเบี้ยประกันด้วยตนเอง (ธนาคารออมสิน ไม่ทดรองจ่ายให้)
2. สมาชิก ช.พ.ค. ผู้กู้เงินโครงการที่ 6 และ 7  ที่ได้มีการทำประกันชีวิตฯ เมื่อกรมธรรม์หมดอายุ ธนาคารออมสิน จะทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้ก่อน เป็นไปตามสัญญากู้เงินในข้อ 6.