ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

20190114_090427 20190114_09130420190114_090904 20190114_091137
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เพื่อชื้แจงงานในสำนักงาน
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ทราบและสามารถนำไปประชาสัมพันธ์
หรือชี้แจงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบ  เมื่อวันที่  14  มกราคม  2562  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1