ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุตรดิตถ เขต 1


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2560  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เพื่อชี้แจงงานต่างๆ ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบ  และสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อไป