ร่วมการประชุมสัมมนาการสร้างความเข็มแข็งฯ ของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการสร้างความ
เข็มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่  13-15  กันยายน  2561  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1  เพื่อชี้แจงงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  และเรื่องที่  ดร.พีระ  รัตนวิจิตร  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  คนใหม่  พร้อมรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  3  คน  และ
ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. อีก  3  คน