ร่วมมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด ในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2563

นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรมงานวันครูที่ 16 มกราคม 2563  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ช่วงเช้าทำบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีมอบรางวัลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยได้รับเกียรติ
จาก นายพิภัช  ประจันเขตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานมอบรางวัล  และช่วงบ่าย
จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ของกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษาในเขตอำเภอเมือง