สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย มาศึกษาดูงาน


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และคณะเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ  นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งนำคณะเจ้าหน้าที่
เข้าศึกษาดูงานด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ งานทะเบียน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่วันที่  14  กรกฎาคม  2560