สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้ผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เคารพศพและมอบเช็คค่าจัดการศพให้ทายาท ร.ต.ประสิทธิ์ วงษ์กระสันต์ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

78358669_2438451492944995_1311222196567277568_n
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  มอบหมายให้ นายบุญเกิด  เกียรติมาโนชญ์  ผู้แทน
สมาชิก ช.พ.ค. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  เป็นตัวแทนสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส.  จำนวน  100,000.-  บาท  ให้ทายาทของ ร.ต.ประสิทธิ์  วงษ์กระสันต์
สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2562  ณ วัดใหญ่ท่าเสา  ต.ท่าเสา
อ.เมืองอุตรดิตถ์