เชิญผู้ลงทะเบียนแก้ไขหนี้ภาวะวิกฤติรับฟังการชี้แจงเงื่อนไขการขอรับสวัสดิการ


นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้เชิญสมาชิกที่ยื่นแบบลงทะเบียน
เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ  เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก
ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  เพื่อสร้างความเข้าใจและให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงกัน  พร้อมให้ผู้ขอรับ
สวัสดิการกรอกแบบลงทะเบียนขอรัยสวัสดิการใหม่ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนด  เมื่อวันที่  26
มิถุนายน  2560  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมกรุณา  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์