โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 จังหวัดอุตรดิตถ์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สถานพยาบาล สกสค. ร่วมกับคณะแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นเวลา 3 วัน  ตั้งแต่วันที่  13 – 15  กรกฎาคม  2559  โดยตั้งหน่วย
บริการหลายแห่ง  และได้ตั้งหน่วยบริการเพื่อตรวจสุขภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์   เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2559  ณ ห้องประชุมกรุณา
และคณะแพทย์ได้มอบกระเช้าของที่ระลึกให้คณะเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์