การประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูฯ จังหวัดอุตรดิตถ์


นายพิทยา  วงษ์ยอด  ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์  เชิญ
คณะกรรมการศูนย์ดูแลครูฯ ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมแข่งกีฬาผู้สูงอายุของจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นที่ปรึกษา  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2560
ณ ห้องประชุมศูนย์ดูแลครูฯ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์