ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “W.A.U.GAME 2018”

ประชุมกรรมการวู้ดบอล-1 ประชุมกรรมการวู้ดบอล-2 ประชุมกรรมการวู้ดบอล-3 ประชุมกรรมการวู้ดบอล-5ประชุมกรรมการวู้ดบอล-4 ประชุมกรรมการวู้ดบอล-6
เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2561  ณ ห้องประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล  เพื่อจัดเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ให้ผู้รับผิดชอบ  ในการจัด
การแข่งขันวู้ดบอล “W.A.U. CAME 2018”  ในวันเสาร์ที่  15  ธันวาคม  2561