9 กันยายน 2561 วันคล้ายวันสถาปนา สกสค.

41320110_259894971301609_8987721178621673472_nงานวันคล้ายวันสถาปนา สกสค.-1 งานวันคล้ายวันสถาปนา สกสค.-2 ผู้รับรางวัล พระพฤหัสบดี
ดร.พีระ  รัตนวิจิตร  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คนใหม่
เป็นประธานในการจัดงานและนำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ บวงสรวงพระพฤหัสบดี  ในงานวันคล้ายวันสถาปนา
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  วันที่  9  กันยายน  2561
  และในงานนี้ได้จัดพิธีมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี”
ประจำปี 2561
  ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ  อาคารหอประชุมคุรุสภา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี”  ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาระดับประเทศ  และระดับภาค
จำนวน  54  รางวัล  และผู้ได้รับรางวัลประเภท ครูผู้เสียสละด้านการศึกษา  จำนวน  80  รางวัล  ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัล
ระดับจังหวัดจะมอบรางวัลให้ในงานวันครูที่  16  มกราคม  2562  ณ จังหวัดที่ตนอยู่เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา  ซึ่งมีครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับรางวัล ดังนี้
1.  รางวัล “พระพฤหัสบดี”  ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา
1.1  รางวัลระดับประเทศ  รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล  จำนวน  70,000  บาท  เข็มพระพฤหัสบดีทองคำ
(มูลค่า 30,000 บาท)  พร้อมเกียรติบัตร  จำนวน  1  คน  คือ  นางกมลทิน  พรมประไพ  ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
1.2  รางวัลระดับจังหวัด  ได้รับเข็มพระพฤหัสบดีทองเหลืองชุบนาค พร้อมเกียรติบัตร  จำนวน  3  คน  คือ
1)  นางบุญสม  ท้าวทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)  สังกัด กองการศึกษา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
2)  นางปราณี  หินจันทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1
3)  นายนิคม  ทนันไชย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1
2.  รางวัล “พระพฤหัสบดี”  ประเภท ครูผู้เสียสละด้านการศึกษา   ได้รับรางวัลเป็นเข็มพระพฤหัสบดีทองคำ
(มูลค่า 15,000 บาท) พร้อมเกียรติบัตร  จำนวน  1  คน  คือ  นายเซน  ติคำ  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านโคก-
วิทยาคม  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
และในงานนี้  นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้เข้าร่วมงานและเข้าร่วม
การประชุมผู้บริหารของ สกสค.  เพื่อต้อนรับและรับฟังนโยบายจาก ดร.พีระ  รัตนวิจิตร  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คนใหม่  พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  จำนวน  3  คน
ประกอบด้วย  1. นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  2. นายสำเริง  กุจิรพันธ์  3. นางผานิตย์  มีสุนทร  และที่ปรึกษาเลขาธิการ
คณะกรรมการ สกสค.  จำนวน  3  คน  คือ  1. ศาสตราจารย์ศรีราชา  วงศารยางกูร  2. ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ
3. นายคมสัน  โพธิ์คง